כרטיסי טיסה במחירים שחברות התעופה לא רוצות שתכירו!

נא לשים לב!

יש לבחור:

  • יעד יציאה
  • יעד הגעה
  • תאריך יציאה
  • תאריך חזרה

תקנון ותנאי השימוש באתר פורטל טיסות

כללי

1. תנאי השימוש בפורטל טיסות מסדירים את היחסים בין מפעיל אתר פורטל טיסות (להלן: "מפעיל האתר"), לבין כל אדם שיעשה שימוש בפורטל טיסות. לפיכך, אדם שיבצע פעולה כלשהי בפורטל טיסות ו/או יעשה שימוש כלשהו במידע מכל סוג שקיים בפורטל טיסות או מידע שהשיגו באמצעות בפורטל טיסות (להלן: "משתמש"), ייחשב כמי שמצהיר כי קרא את תנאי השימוש והינו מודע ומסכים לתנאי השימוש בפורטל טיסות. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש למשתמש, ותנאים אלה יחייבו מרגע פרסומם באתר.

2. תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא, ותנאי השימוש המפורטים להלן רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית שהיא בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים. .

3. בפורטל טיסות מופעלים, בין השאר, מנוע חיפוש טיסות וקישורים לספק התיירות גוליבר בע"מ המציע מוצרים ו/ואו שירותים. מפעיל האתר איננו מתחייב כי במסגרת מנוע החיפוש ישולבו ו/או יוצגו מחיריהם של כל מוצריו של ספק תיירות זה. .

4. מפעיל האתר ממליץ למשתמש לנהוג כצרכן נבון וזהיר ובכל מקרה, טרם ביצוע פעולת רכישה, לעיין בזהירות ובקפידה בכל המידע והתנאים שמציג או מפיץ ספק התיירות גוליבר בע"מ (להלן: "המוכר") באתר או בכל מסמך ומידע המלווה את ההזמנה. .

5. האמור בלשון זכר - אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך. .

6. האמור בלשון יחיד - אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. .

7. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת. אחריות מפעיל האתר.

8. האתר פורטל טיסות מציג את המידע עבור כרטיסי טיסה באמצעות מערכת חיצונית ואינו מחזיק מלאי של מוצרי תיירות. .

9. מפעיל האתר מציג מידע בנוגע למוצרים בבעלות גוליבר בע"מ (להלן: "המוכר"). המכירה הסופית וכן האחריות על העסקה הינן של המוכר, כמו גם המוצרים המסופקים במסגרת האתר והאחריות הניתנת להם, אלא אם נאמר אחרת במפורש. .

10. פורטל טיסות איננו אתר מכירות ולא יחשב למוכר, אלא מאפשר רכישת כרטיסי טיסה דרך מערכת השייכת ומופעלת על ידי אתר גוליבר בבעלות חברת גוליבר בע''מ. .

11. המידע שמתקבל בפורטל טיסות, ממאגרי מידע חיצוניים, מוצג למשתמש כמות שמתקבל (AS IS). מאגרי המידע החיצוניים אינם באחריות ו/או בשליטת מפעיל האתר. לפיכך, מפעיל האתר לא יהיה אחראי בשום צורה כלפי הגולש, לגבי נכונות ומהימנות המידע שמוצג באתר, לרבות פרטים אודות העסקה, המוכר, מהות המוצרים, שמות החברות, מחירים ומצגים, וכן כל נתון אחר שמקורו במידע שמוצג או מופץ ומגיע לפורטל טיסות באמצעות אחד מערוצי המידע או ההפצה של הספק. בכל מקרה של פניה מוצדקת של הלקוח בדבר נתונים חסרים או שגויים, פורטל טיסות תפעל לדווח את תוכן הפניה לספק המידע. .

12. מפעיל האתר לא יהא אחראי לכל פעולה שתוליד קשר בין המשתמש לבין המוכר, אף אם המשתמש למד אודות העסקה ו/או המוכר בפורטל טיסות, ו/או פנה לאתר המוכר באמצעות קישור מפורטל טיסות. .

13. מפעיל האתר לא יהא אחראי לטיב ואיכות המוצרים ו/או שירותים שמציע המוכר, לרבות תנאי הרכישה ו/או הליכי הרכישה ו/או אספקת המוצרים ו/או כל דבר אחר שמציע המוכר, כמו גם המוצרים המוצעים במסגרת האתר והאחריות הניתנת להם. טיב העסקה והעמידה בתנאי העסקה מול הלקוח הן באחריות המוכר בלבד. בכל מקרה של פניה מוצדקת, פורטל טיסות תפעל לבירור הפניה מול המוכר. .

14. המידע בפורטל טיסות מוצג בתום לב לתועלת המשתמש ואין בהצגתו משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס למוצר או למוכר ו/או לשירותים המוצעים על ידי המוכר. .

15. מפעיל האתר לא יהא אחראי, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, כספי או אחר, שייגרם למשתמש עקב שימוש או הסתמכות על מידע, שמופיע בפורטל טיסות. בכל מקרה של פניה מוצדקת, פורטל טיסות תפעל לסייע לפונה בבירור תלונתו מול המוכר. .

16. המידע שמוצג בפורטל טיסות איננו מהווה תחליף להיוועצות עם המוכר ו/או אנשי מקצוע. .

17. מנוע החיפוש של פורטל טיסות מאפשר למשתמש למצוא מידע אודות מוצרים שייתכן והמשתמש ימצאם כבלתי הולמים את צרכיו ו/או שהוא מתנגד לתוכנם ו/או שהוא סבור כי הם מקוממים ו/או מרגיזים ו/או בלתי הולמים ו/או בלתי מוסריים (להלן: "מידע פוגע"). הואיל ואין ביכולתו של מפעיל האתר לשלוט במידע שמוצג או מופץ על ידי אחר; לפיכך, לא יהא מפעיל האתר אחראי לחשיפת המשתמש למידע הפוגע. .

18. בפורטל טיסות קיימת מערכת תכנים וכלי עזר לתועלת המשתמש (להלן: "כלי עזר"), אשר השימוש בהם הינו, אישי, סובייקטיבי ונתון לשיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתמש. מפעיל האתר איננו מעורב בנתונים או בתכנים או בכל מידע אחר שמתקבל באמצעות כלי העזר. מפעיל האתר לא יהא אחראי כלפי צד ג' ו/או המשתמש בשל השלכות השימוש בכלי העזר ובתכנים המוצגים באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעיל האתר יהיה רשאי להסיר, למחוק, למנוע ו/או לנקוט בכל צעד אחר על פי שיקול דעתו הבלעדי בכל עת שימצא כי נעשה או עלול להיעשות שימוש בלתי ראוי והולם בכלי העזר שבאתר. תנאי שימוש נוספים שיוצגו בפורטל טיסות הינם חלק בלתי נפרד מהאמור בתנאי השימוש המפורטים במסמך זה. .

19. מפעיל האתר איננו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו בפורטל טיסות יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לדף פעיל. מפעיל האתר רשאי לבטל קישור שנכלל בפורטל טיסות או להימנע מהוספת קישור חדש, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר. .

20. הואיל ומפעיל האתר איננו מייצר מידע, למעט מידע עצמאי, אלא מציג ומשווה מידע שמוצג ומופץ על ידי מוכרים; לפיכך, אין לראות במפעיל האתר כמסייע להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, במפורש או במשמע, כהפרה של האמור בדין. מפעיל האתר יסיר מידע בפורטל טיסות, שמהווה הפרה בדין, מהמועד בו ייוודע למפעיל האתר דבר ההפרה או הגבלה חוקית מפורשת אחרת. .

21. מפעיל האתר איננו מתחייב כי לא תהיה כל תקלה טכנית או ליקוי או כשל (להלן: "הפרעה") בפעולת פורטל טיסות. עם זאת, מפעיל האתר ייעשה כל מאמץ על מנת למנוע או לתקן כל הפרעה כאמור בהקדם.

שימוש באתר

22. מפעיל האתר מאפשר לכל אדם להשתמש במגוון השירותים הקיימים בפורטל טיסות. ברם, מפעיל האתר יהא רשאי, להסיר מידע ו/או למנוע או להפסיק שימוש בפורטל טיסות, בכל מקרה שהשימוש בפורטל טיסות ייעשה באופן בלתי ראוי ובלתי סביר, והכול על פי שקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר. .

23. מפעיל האתר אוסר על שימוש בשירותים הקיימים בפורטל טיסות לצורך הבעת ו/או הפצת מידע או פרטים שהם בלתי חוקיים, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, מעודדים ביצוע עבירות פליליות, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מהווים הפרה אחרת של החוק. הצהרות המשתמש .

24. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת: .

א. כי לא ידוע לו על הגשת תביעה או על איום בהגשת תביעה כנגדו או נגד כל צד שלישי בקשר לרכיבים, התחייבויות ו/או ההתקשרות ו/או כל עילה אחרת הנובעת ו/או עלולה לנבוע משימושיו בשירות ו/או באתר. .

ב. כי לא יעשה שימוש בשירות ו/או באתר שלא כדין והנורמות המקובלות בישראל ומחוצה לה ו/או לכל מטרה האסורה על פי תנאי תקנון זה. .

ג. כי אינו מפר ולא יפר זכויות צד שלישי כלשהן באמצעות השירות ו/או האתר. הוראת סעיף זה אינה פוגעת ו/או גורעת מהוראות השיפוי ו/או הפיצוי להם זכאי הספק על-פי תקנון זה ומכוח כל דין. .

25. המשתמש מסכים שלא: .

א. להעביר דרך ו/או באמצעות השירות מידע לא חוקי, מאיים, וכל חומר אחר שהנו מזיק, מכל סוג שהוא. .

ב. להעביר מידע אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד ג' לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או את זכות הפרטיות, הפרסום וכל זכות אישית אחרת של צדדי ג' כלשהם. .

ג. להפיץ או לשכפל בדרך כל שהיא חומר שמוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או מידע ששייך לבעל הקניין הרוחני, ללא הסכמת בעל הזכויות בקניין הרוחני. .

.

ד. להעביר חומר המכיל "וירוסים", "פצצות זמן", "תולעים" וכל חומר אחר שהינו מזיק. .

ה. להפר כל חוק ו/או תקנה אגב השימוש בשירות, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל, הנוגעים להעברת מידע או תוכנה ממדינת ישראל. .

ו. לבצע ו/או לנסות לבצע בדיקה ו/או בחינה של רגישות של המערכת, או להפר אבטחה או אימות, או להתערב או להפריע למערכות ו/או רשתות, המחוברות לשירות או להפר את החוקים, תקנות , מדיניות או תהליכים שלמערכות ו/או רשתות אחרות. .

ז. להשיג או לנסות להשיג גישה לא מורשית לשירות, לחשבונות אחרים במערכת, מערכות מחשבים ורשתות תקשורת המחוברות לשירות על-ידי פיצוח סיסמה או כל אמצעי אחר. .

ח. להפריע לשימושו ו/או הנאתו של כל משתמש אחר בשירות ו/או לשימושו ו/או הנאתה של כל ישות אחרת בשירות. הנך מודע/ת לכך כי הפרת האבטחה של המערכת או של רשת התקשורת, עלולה לגרור אחריה אחריות פלילית ו/או אזרחית.החברה רשאית לחקור מקרים בהם כרוכות הפרות כאמור לעיל, ורשאית לערב ו/או לשתף פעולה עם רשויות החוק כנגד משתמשים שמעורבים בהפרת האבטחה.

הגבלת אחריות

26. באתר נמצאים קישורים לאתרים אחרים. לעניין קישורים לאתרים חיצוניים שאינם שייכים לחברה (אתרי צד ג'), אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין החברה לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לחברה כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו. אין החברה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג' וכניסת המשתמש לאתרים המקושרים באמצעות הקישורים היא באחריותו המלאה של המשתמש. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על-ידי החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם. .

27. בעת הכללת כל קישור באתר, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו תקין ומתאים, וכי הקישור עצמו הינו תקין. אולם, לאור האופי הדינמי של האינטרנט, יתכן מאוד כי במהלך הזמן יחולו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור כי האתר או החומר המקושר פוגעים, אינם מתאימים, או אם נמצא כי הקישור עצמו אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר. .

28. החברה ו/או ספקיה אינם אחראים לכל נזק בין אם עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי הנובע מהשימוש בשירות, חשיפה לשירות, מאי יכולת להשתמש בשירות, מביצוע עסקה, ממערכת יחסים שנוצרה עקב שימוש בשירות, או כתוצאה משינוי המידע, או כתוצאה משימוש לא מורשה בשירות, לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד רווחים, הפסד במידע, ושאר נכסים בלתי מוחשים, וזאת גם אם פורטל טיסות קיבלה הודעה על האפשרות לאותם הפסדים. .

פרסומות

20. פרסום בפורטל טיסות אינו מהווה המלצה או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצד מפעיל האתר, לרכוש את המוצר המוצג בפרסומת ו/או לעשות שימוש בשירות או מידע המוצג בפרסומת. .

30. מפעיל האתר לא יהיה אחראי על התוכן ו/או המידע המסחרי שיפורסם בפורטל טיסות. ברם, מפעיל האתר יסיר או ימנע פרסום מטעה הנוגד את האמור בדין, מהמועד בו ייוודע למפעיל האתר במפורש כי הפרסומת או המידע המפורסם באתר נוגדים את האמור בדין. . .

31. כל האמור בתקנון האתר ביחס להגבלת אחריות מפעיל האתר יחול על פרסומות בפורטל טיסות, בהתאמה ובשינויים המחויבים.

קניין רוחני

32. למפעיל האתר קיימת זכות יוצרים על כל מידע ותוכנה כהגדרתם בחוק המחשבים תשנ"ה - 1995 לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי וסודות מסחריים, שפותחו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי מפעיל האתר בעצמו או הועברו למפעיל האתר מאדם אחר. .

33. אין לעשות פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של מפעיל האתר, אלא אם התיר זאת מפעיל האתר במפורש בכתב ומראש. .

34. מפעיל האתר רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ויראה בחומרה כל ניסיון להשתמש בפורטל טיסות כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר. .

35. פרסומת המוצגת בפורטל טיסות הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.

ברירת דין וסמכות שיפוט

36. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש בפורטל טיסות, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בערי המחוז בישראל, ועל השימוש בפורטל טיסות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.